Landmarks Book
b01(p125)Car wash, Thornbury, 1987.